เงื่อนไขในการเช่าชุด

 

การลองชุด

กรณีลูกค้าต้องการลองชุดนอกสถานที่ ทางเราคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าเช่าชุดหนึ่งวัน

การเช่าชุด

ระยะเวลาในการเช่าชุด 3 วัน รวมวันมารับและวันมาคืนชุด

หากเกินวันครบกำหนด คิดค่าปรับชุดละ 500 บาท สำหรับวันแรกที่เกินกำหนด ส่วนวันถัดไปจะคิดเท่ากับค่าเช่าชุดต่อวัน

ลูกค้าต้องใช้บัตรประชาชนและสำเนาในการเช่าชุด

ค่าเช่าชุด

ค่าเช่าชุดจ่ายเป็นเงินสด ตามราคาเช่าแต่ละชุดบวกกับค่าประกันชุดอีก 3,000 - 8,000 บาท ต่อชุด ลูกค้าจะได้รับเงินค่าประกันชุดเต็มจำนวนเมื่อนำชุดคืนภายในวันที่กำหนดโดยชุดไม่มีความเสียหายใดๆ

 

การจองชุด

ชุดและพร็อพ จะต้องทำการจองล่วงหน้าลูกค้าต้องจ่ายค่าเช่าชุดเต็มจำนวนในวันที่จองชุด และจ่ายค่าประกันชุดอีก 3,000 - 8,000 บาท ต่อชุด ในวันที่มารับชุด ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการเช่าชุด กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันกำหนดรับชุด ทางเราจะคืนเงินค่าเช่าชุดคืนให้เต็มจำนวน

 

เงื่อนไขในการหักเงินมัดจำ

กรณีที่ชุดมีความเสียหายและทางเราสามารถซ่อมได้ เราจะพิจารณาความเสียหายและคิดค่าใช้จ่ายตามที่สมควร กรณีที่ชุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้ เราจำเป็นต้องเก็บค่ามัดจำไว้เต็มจำนวน

ค่าปรับ

กรณีที่ชุดหรือพร็อพสูญหายหรือเสียหายอย่างหนัก เราจำเป็นต้องให้ลูกค้ารับผิดชอบโดยการซื้อชุด หรือ พร็อพนั้นทันทีตามราคาเต็มที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าชุด


ข้อห้ามในการเช่าชุด

ห้ามลูกค้าตัด เย็บ เจาะ กลัดเข็ม ติดกาว  ติดเทป แต้มสี หรือดัดแปลงใดๆกับชุดหรือพร็อพ อย่างเด็ดขาด ห้ามลูกค้าซัก รีด หรือทำความสะอาดชุดหรือพร็อพอย่างเด็ดขาด เนื่องจากชุดและพร็อพต้องทำความสะอาดด้วยวิธีพิเศษ ทางเราจะจัดการทำความสะอาดเอง

ความรับผิดชอบ

ทาง Project Z Heroes และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจากการสวมใส่ชุดหรือพร็อพที่ลูกค้าเช่าจากเรา

Rental terms and conditions.

 

Fitting

For outside costume fitting, full day costume rental charge will be applied.

Rental

Rental period is 3 days, counting from the day you collect the costume/prop. Additional fee of THB 500 per costume will be charged for one extra day of rental, and a per day rental rate will be charged for second extra day and onwards.  

** Foreign customers need to provide original Passport for rental. Upon return of costume, we will return the passport.  

No passport, No rental. ** 

Payment

100% rental fee plus THB 3,000 - 8,000 per costume as a deposit.  Deposit is refundable upon return of the costume or prop.  Payment can be made by cash only.

Reservation

Customer needs to make reservation in advance to rent costumes and props.  100% rental fee is payable on the day of reservation.  This fee is refundable upon cancellation at minimum of 5 days prior to rental date.  Full deposit of THB 3,000 - 8,000 per costume is payable on the day customer pick up the items.

Forfeiture of deposit

a) For damage within repair, including cases where special fixing or extra laundry is necessary, deposit will be deducted at cost accessed by Project Z Heroes.

b) For damage beyond repair, including irremovable  stains,  deposit will be forfeited.

 

Loss and Replacement Fee

Customers are liable to pay replacement fee of individual item, for loss or major damage to costumes or props.

Alteration

Costumes may NOT be altered to fit and must be returned in their original condition. Costumes may NOT be cut, dyed, painted, taped, iron, glued, pin, or applied with any other type of adhesive. If a costume is returned altered or damaged, fees will be charged.

 

Cleaning

DO NOT attempt to clean the costumes or props in any way.  If the costume or prop is damaged due to cleaning, fee will be charged.  Due to specialized cleaning requirements, all items are cleaned by Project Z Heroes.

 

Liability

Project Z Heroes and its staffs are not responsible for accidents or injuries related directly or indirectly from the use of rented items.

service@projectzheroes.com

Tel: 063-0012127 

 

Service Hours: 14:00 - 19:00 hr 

[Closed: Wed, Sun]

  • Facebook Social Icon